Modulové přístroje

Úvod / Portfolio / Modulové přístroje

Modulové přístroje


Proudové chrániče jsou velmi citlivé. Běžné typy pro zásuvkové obvody domovních instalací mají předepsanou citlivost 30 mA a fungují v rozsahu od 15 mA do 30 mA unikajícího proudu. Základním principem proudových chráničů je obvykle zapojení součtového transformátoru (na obrázku vpravo označen číslem 6). Za normálních provozních podmínek je vektorový součet proudů protékajících transformátorem nulový, neboť proud tekoucí do obvodu vyrovnává účinky proudu z obvodu vytékajícího. Výsledný magnetický tok v jádře transformátoru je roven nule. Ve chvíli, kdy je část proudu odváděna jinudy, vznikne rozdíl proudů mezi oběma vodiči (v případě jednofázového vedení) či obecně nenulový součet výsledného proudu na několika vodičích (např. tři fáze a střední vodič). Tento rozdílový proud je pak chráničem detekován a obvod je rozpojen.

Pro informace o konkrétním produktu klikněte na logo dodavatele v zápatí

Ve většině domácností se proudové chrániče zatím používají spíše omezeně, jen pro některé obvody, jako doplněk ke standardním jističům. V nových instalacích je však použití chráničů povinné pro zapojení koupelen a pro zásuvkové obvody určené zařízením používaným mimo budovu. Typicky tedy pro různé sekačky, drobné stavební stroje, čerpadla. Proudovým chráničem musí být povinně vybaveny také přemístitelné (staveništní) rozvaděče. Od roku 2009 je používání proudových chráničů povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových nebo rekonstruovaných domovních instalacích; výjimkou mohou být zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení (např. chladniček nebo výpočetní techniky, u kterých by mohlo nežádoucí vypnutí být příčinou značných škod).

chranic-proudovy-iid-4p-25a-30ma-ac-promoJistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím ho chrání před poškozením. V omezené míře chrání i elektrické přístroje a v poslední řadě osoby či zvířata.

Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce:

  • bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu
  • bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu (reakce jističe za 4-20ms)
  • jistič je pouze jistící prvek obvodu a není primárně určen k vypnutí a zapnutí obvodu (k tomu slouží VYPÍNAČ)

Charakteristickými hodnotami jističe jsou:

  • instalacni-jistic-3x50a-10ka-b-noark-ex9bh-100328_1409jmenovité napětí, pro které je jistič určen
  • jmenovitý proud, který jistič trvale propouští aniž by rozpojil obvod
  • zkratový proud, je proud, který je jistič ještě schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kiloampérů. Zkratový proud je dán fázovým napětím sítě a impedancí vypínací smyčky. Do impedance vypínací smyčky se započítává a impedance celého napájecího vodiče, impedance celého zpětného – ochranného vodiče s uzemněním a impedance napájecího transformátoru.
  • vypínací charakteristika udává závislost času vypnutí jističe (obvykle od 0,01 s do 10000 s = 2,78 hod) na velikosti poměrného proudu jističem (obvykle v mezích od 1 In do 80 In)
  • poměrný proud udává poměr procházejícího proudu jističem ku jmenovitému proudu jističe In.

ff82a92c26Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. Motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony. Zařízení s větším výkonem, například motory, jsou napájena přes výkonové stykače.

Stykače a relé mají podobnou konstrukci, princip i charakteristické parametry. Když přivedeme napětí na svorky cívky, vzniká magnetické pole. Kotva s pohyblivými kontakty je přitažena. Pohyblivé kontakty se spojí s pevnými kontakty nebo přeruší stávající spojení. U stykačů jsou hlavní proudové kontakty spínací. Pomocné kontakty jsou spínací nebo rozpínací. Výměnou jednotlivých částí, například sady kontaktů nebo cívky, je možno stykač upravit pro jiné napětí nebo vybavit jiným typem kontaktů. Stykače se rozdělují do kategorií podle druhu proudu a použití. Příslušná kategorie musí být na stykači uvedena.


Pro více informací o sortimentu klikněte na logo výrobce:

ABB Elektro-Praga s.r.o. _f_17controlTech eaton _f_34elko _f_40epm
Legrand+Logo _f_68lovato logo_schneider
saltek mschneider oez3 hager